افزودن فونت های راستی کردار به فدورا

دوستان فدورایی سلام.

من تصمیم دارم فونت های جناب راستی کردار به مخزن فدورا اضافه کنم. آدرس فونت ها اینجاست

منتهی دستورالعملی که فدورا داده نیازمند یک متخصص فونته. برای اینکه دسته بندی بشن. نامگذاری بشن. و مواردی از این دست که مشکل دارم.

کسی علاقمند به این موضوع داریم؟؟؟؟

سلام!
پیشنهاد می‌کنم از طریق کانال‌های ارتباطی تیم قلم‌های فدورا مثل لیست پستی باهاشون در ارتباط باشید. در این زمینه‌ها کاملا میتونند کمک کنند.

This topic was automatically closed 28 days after the last reply. New replies are no longer allowed.