از کار افتادن تور

سلام دوستان چند روزی که تور خود به خود مشکل پیدا کرده با این که پلهای زیادی اضافه کردم ولی وصل نمیشه.
خروجی journalctl -exfu tor را میتونید در زیر ببینید.

Jul 01 10:38:19 nobody.invalid Tor[3840]: Ignoring directory request, since no bridge nodes are available yet.
Jul 01 10:38:19 nobody.invalid Tor[3840]: Ignoring directory request, since no bridge nodes are available yet.
Jul 01 10:38:19 nobody.invalid Tor[3840]: Ignoring directory request, since no bridge nodes are available yet.
Jul 01 10:38:19 nobody.invalid Tor[3840]: Ignoring directory request, since no bridge nodes are available yet.
Jul 01 10:38:20 nobody.invalid Tor[3840]: Ignoring directory request, since no bridge nodes are available yet.
Jul 01 10:38:20 nobody.invalid Tor[3840]: Ignoring directory request, since no bridge nodes are available yet.
Jul 01 10:38:20 nobody.invalid Tor[3840]: Ignoring directory request, since no bridge nodes are available yet.
Jul 01 10:38:20 nobody.invalid Tor[3840]: Ignoring directory request, since no bridge nodes are available yet.
Jul 01 10:38:20 nobody.invalid Tor[3840]: Ignoring directory request, since no bridge nodes are available yet.
Jul 01 10:38:20 nobody.invalid Tor[3840]: Ignoring directory request, since no bridge nodes are available yet.
Jul 01 10:38:20 nobody.invalid Tor[3840]: Ignoring directory request, since no bridge nodes are available yet.
Jul 01 10:38:21 nobody.invalid Tor[3840]: Ignoring directory request, since no bridge nodes are available yet.
Jul 01 10:38:21 nobody.invalid Tor[3840]: Ignoring directory request, since no bridge nodes are available yet.
Jul 01 10:38:57 nobody.invalid Tor[3840]: Proxy Client: unable to connect to 187.66.81.134:43956 (“general SOCKS server failure”)
Jul 01 10:39:10 nobody.invalid Tor[3840]: Proxy Client: unable to connect to 45.114.118.188:443 (“general SOCKS server failure”)
Jul 01 10:40:22 nobody.invalid Tor[3840]: Proxy Client: unable to connect to 191.19.65.110:36153 (“general SOCKS server failure”)
Jul 01 10:40:22 nobody.invalid Tor[3840]: Proxy Client: unable to connect to 79.199.47.62:60883 (“general SOCKS server failure”)
Jul 01 10:40:22 nobody.invalid Tor[3840]: Proxy Client: unable to connect to 50.3.72.238:443 (“general SOCKS server failure”)

سلام و وقت بخیر

لطفا خروجی دستور زیر رو بدید

cat /etc/tor/torrc | fpaste

و یا این گونه Tor تون و فعال کنید

systemctl disable --now tor
systemctl enable --now tor@obfs4

سلام،
با استفاده از Tractor پل جدید بگیرید درست می‌شود.